Warning ! You have stepped onto Pinkcess's Zone Follow me and Leave your footsteps on this page │FollowDashboard
Allahuakbar Alhamdulillah Subhanallah Astaghfirullah

Maksud Istilah dalam PSI F4

TAJUK
PENGERTIAN
MUKA SURAT
IMAN FITRAH MANUSIA
IMAN: Pengakuan atau ikrar dengan lisan, membenarkan dalam hati dan membuktikan dengan amalan zahir.
 
FITRAH: Sesuatu yang semula jadi wujud dalam diri manusia mengikut apa yang terbaik untuk kepentingan manusia itu sensidi.
 
MANUSIA: Makhluk ciptaan Allah S.W.T yang dibekalkan dengan fitrah.
 
1
BERIMAN: Mengaku dan berikrar dengan lisan, membenarkan dalam hati akan kewujudan dan kekuasaan Allah, dan dibuktikan dengan amalan yang zahir
 
3
ISLAM SEBAGAI AD-DIN YANG MEMBAWA RAHMAT
RAHMAT HIDAYAH: Petunjuk atau pimpinan
 
HIDAYAH: Pemberian Allah dan tidak ada sesiapa yang boleh member hidayah kepada seseorang melainkan Allah.
16
17
PENGENALAN ILMU USUL FIQH
USUL: Asas, sumber, kaedah atau dalil
 
FIQH : Bahasa: Memahami Sesuatu perkara.
 
Syarak: Pengetahuan tentang hokum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang difahami melalui dalil-dalil tafsili.
 
USUL FIQH: Ilmu tentang kaedah-kaedah mengistinbat hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil tafsili.
 
39
HUKUM SYARAK
HUKUM SYARAK: Khitobullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang merangkumi ibadat, munakahat, jinayat, muamalat.
 
IKTIDHO’: Tuntutan melaksanakan sesuatu perintah sama ada tuntutan tersebut pasti atau tidak.
 
TUNTUTAN PASTI: Wajib dan haram.
 
TUNTUTAN TIDAK PASTI: Sunat dan makruh.
46
TAKHYIR: Khitobullah yang memberi pilihan kepadamukallaf sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak.
 
WAD’IE: Khitobullah yang menunjukkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang kepada sesuatu hokum.
 
 
 
49

HUKUM TAKLIFI: Khitobullah yang mengandungi tuntutan keatas mukallaf supaya melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau mengandungi pilihan sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak.
 
IJAB: Tuntutan syarak ke atas mukallaf supaya melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan pasti (jazmun).
 
NAZBUN: Tuntutan syarak ke atas mukallaf supaya melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan tidak pasti (ghoiro jazmun)
 
TAHRIMUN: Tuntutan syarak supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan pasti.
 
KARAHATUN: Tuntutan syarak supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan tidak pasti.
 
IBAHAH: Tuntutan syarak yang mengandungi pilihan kepada mukallaf sama ada untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya.
 
HUKUM WAD’IE: Khitobullah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang (mani’) keapada sesuatu hukum.
 
SABABUN: Sesuatu yang menjadi asas wujudnya sesuatu hukum.
 
SYARTUN: Sesuatu yang kerana adanya ada hukum tetapi tidak semestinya apabila adanya ada hukum.
 
MANI’ (PENGHALANG): Sesuatu yang kerana sesuatu hukum tidak dapat dilaksanakan sedangkan tanpanya hukum tersebut dapat dilaksanakan.
 
SOHIH: Perbuatan yang sempurna syarat dan rukunnya serta terhasil kesan yang dikehendaki darinya sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak.
 
BATIL: Perbuatan yang tidak sempurna syarat dan rukunnya serata tidak terhasil kesan yang dikehendaki darinya sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak.
 
51


51

51

51
52
52

52

53
53
54

54

54

DALIL-DALIL HUKUM SYARAK
DALIL SYARAK:  Tempat pengambilan dan sumber istinbat hukum syarak.
 
AL-QURAN: Kitab Allah yang diturunkan ke atas nabi Muhammad dalam bahasa arab, mempunyai mukjizat, membacanya dikira ibadat, dan disampaikan keda generasi kemudian secara mutawattir.
56
AS-SUNNAH: Sumber kedua perundangan ISLAM.
Bahasa:- Jalan, sama ada baik atau tidak.
 
Istilah:- Percakapan dan perbuatan Rasulullah serta pengakuan terhadap kenyataan atau tindakan orang lain.

RUKHSOH TAYAMMUM
TAYAMMUM:-
 
Bahasa: Memilih sesuatu atau berkehendakan sesuatu.
Istilah:- Menyapu debu tanah yang bersih kemuka dan kedua tapak tangan sebagai ganti kepada wudhuk keseluruhannya atau kepada basuhan mana-mana anggota wudhuk atau kepada mandi wajib.
81
QIYAMUL-LAIL
QIYAMUL-LAIL: Bangun pada waktu malam selepas tidur dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah S.W.T.
 
90
PUASA RAMADHAN
PUASA:-
Bahasa: Menahan diri daripada sesuatu.
Istilah: Menahan diri melakukan perkara-perkara yang membatalkan pusa, melalui dari terbit matahari sehingga terbenam matahari disertai dengan niat.
 
101
MENGUBAH CIPTAAN ALLAH
MEMBUAT TATU: Membuat tanda atau lukisan pada mana-mana anggota tubuh secara kekal seperti muka,lengan dan belakang.
 
MENYAMBUNG RAMBUT: Perbuatan menanam rambut kepala, memakai rambut palsu dan termasuk cara-cara lain yang dilakukan oleh sesetengah orang pada zaman sekarang.
 
MEWARNA RAMBUT: Mengubah warna rambut dengan menggunakan bahan-bahan yang tertentu.
137

138

138
SYAK DALAM SOLAT
KHUSYUK DALAM SOLAT: Melakukan solat dengan penuh perhatian kepada Allah yang dilakukan dengan anggota badan dan hati serta menjaga syarat, rukun dan adab-adab solat dengan sempurna.
 
SYAK: Keadaan terlalai atau terlupa ketika melakukan solat seperti lupa bilangan rakaat, membaca al-fatihah dan sebagainya.
 
SUJUD SAHWI: Sujud 2 kali yang dilakukan selepas membaca tahiyyat akhir dan sebelum member salam.
145

145

146
WASIAT
WASIAT:-
Bahasa: Berpesan.
Syarak: Pesanan yang dibuat oleh seseorang kepada seseorang yang lain supaya melakukan kebaikan terhadap harta yang dimiliki selepas dia meninggal dunia.
 
PUSAKA:-
Bahasa: Peninggalan si mati.
Istilah: Sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati daripada harta benda dan hak-hak yang berhak diterima oleh warisnya dengan sebeb kematian.
 
WAKAF:-
Bahasa: Menahan.
Syarak: Menahan harta benda yang berfaedah yang masih kekal ainnya dari diurus oleh tuan harta tersebut atau orang lain untuk tujuan yang harus kerana mendekatkan diri kepada Allah.
152155157


MEMBERI DAN MENJAWAB SALAM
SALAM: Selamat dan sejahtera. Memberi salam pula bermakna member ucapan selamat dan sejahtera kepada seseorang dengan menggunakan ucapan yang khususiaitu “ASSALAMUALAIKUM” atau “SALAMULLAH HI ‘ALAIKUM”
 
UCAPAN TAHINIAH: Ucapan kepada seseorang yang mendapat nikmat seperti cemerlang dalam peperiksaan, mendapat cahaya mata dan sebagainya.
 
UCAPAN TAKZIAH: Ucapan yang dilafazkan kepada seseorang yang mendapat musibah, kesedihan atau kesusahan seperti kematian atau kemalangan.

163


169

169
SEJARAH IBADAH HAJI
HAJI:-
Bahasa: Mengunjungi tempat yang mulia.
Syarak: Mengunjungi baitullahil haram di Mekkah untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu yang tertentu, berdasarkan syarat yang tertentu.
175
MANASIK HAJI
NIAT IHRAM: Berniat menunaikan haji atau umrah secara berasingan atau kedua-duanya sekali.
 
WUQUF: Berada di Arafah walaupun seketika.
 
THOWAF: Mengelilingi baitullahil haram sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu dan dengan tujuan beribadah kepada Allah.
 
THOWAF IFADOH: Thowaf rukun bagi ibadah haji dan umrah.
 
THOWAF QUDUM: Thowaf selamat datang yang dilakukan oleh setiap orang yang baru sampai di Mekkah.
 
THOWAF SUNNAT: Thowzaf biasa yang dilakukanpada bila-bila masa yang disukai,
 
THOWAF WIDA’: Thowaf selamat tinggal. Ia wajib dilakukan apabila seseorang hendak meninggalkan Mekkah sebagai menghormati dan memuliakan baitullahil haram.
 
SA’IE: Berjalan berulang aling sari SOFA KE MARWAH sebanyak 7 kali.
 
TAHALLUL: Bebas daripada pantang larang semasa dalam ihram.
 
TAHALLUL AWAL: Apabila selesai melakukan dua darioada 3 perkara seperti melontar di Jamrah, thowaf rukun dan sa’ie jika belum di buat atau bercukur atau bergunting,
 
TAHALLUL THANI: Apabila selesai melakukan ketika-tiga perkara tersebut, jemaah haji harus melakukan segala pantang larang ihram.
 
MIQAT: Tempat atau masa yang ditentukan untuk berniat haji atau umrah.
 
MIQAT ZAMANI: Ketentuan masa untuk seseorang berniat ihram.
 
MIQAT MAKANI: Ketentuan tempat untuk seseorang berniat ihram.
 
BERMALAM DI MULTAZAM: Berada di Muzalifah walaupun sekejap selepas separuh malah ke-10 Zulhijjah (malam hari raya haji) iaitu selepas waktu wuquf di Arafah dan sebelum terbit fajar.
180

181
182

183
183

183
183

184
186
186

186

188
188
188
190
PELAKSANAAN HAJI
HAJI IFRAD: Mengerjakan ibadah haji dan umrah secara berasingan iaitu umrah dikerjakan bukan dalam bulan-bulan haji.
 
HAJI TAMATTU’: Mengerjakan umrah terlebih dahulu dalam bulan-bulan haji.
 
HAJI QIRAN: Mengerjakan haji dan umrah dalam bulan-bulan haji secara serentak.
 
DAM: Denda yang wajib dilaksanakan oleh orang yang menunaikan haji atau umrah jika dia melakukan salah satu daripada perkara seperti meninggalkan salah satu atau lebih daripada wajib haji atau umrah, melakukan salah satu atau lebih perkara-perkara yang dilarang semasa berihram, menunaikan haji secara tamattu’ atau qiran.

DAM TAKDIR & TAKDIR: Ia wajib dilakukan mengikut urutan. Takdir pula bermaksud gantiannya telah ditetapkan oleh syarak tanpa berlebih kurang.
 
DAM TARTIB & TA’DIL: Ta’dil bermaksud syarak memerintahkan supaya menilai dan berpindah kepada gentian berdasarkan nilaian tersebut.
 
DAM TAKHYIR & TA’DIL: Takhyir bermaksud boleh dipilih untuk melakukan mana-mana perkara yang ditetapkan.
HAJI MABRUR: Haji yang tidak bercampur dengan kejahatan dan diterima oleh Allah.
196

196

196

197


197

198

199

201
NIYABAH HAJI
NIYABAH DALAM HAJI: Seseorang itu tidak mengerjakan haji dengan sensiri, tetapi dikerjakan oleh orang lain sama ada semasa dia masih hidup atau setelah dia meninggal dunia.
204
SEMBELIHAN
SEMBELIHAN: Menghilangkan nyawa binatang darat yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam.
214
QURBAN
QURBAN: Penyembelihan binatang al-an’am yang dilakukan pada hari raya ke-10 Zulhijjah sehingga akhir hari tasyrik. Ia dilakukan dengan tujuan beribadat kepada Allah.
221
AQIQAH
AQIQAH: Penyembelihan binatang al-an’am yang dilakukan ketika mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan.
226
MUAMALAH DALAM ISLAM
MUAMALAH: Tatacara atau peraturan dalam perhubungan antara sesame manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing.
232
PENGENALAN MUAMALAH DALAM ISLAM (1)
JUAL BELI: Memindah milik dengan ganti atas dasar kerelaan.
 
KHIYAR: Pilihan. Ertinya pihak pembeli dan penjual diberi hak membuat pilihan sama ada untuk meneruskan jual beli tersebut atau tidak meneruskannya dengan sebab-sebab yang tertentu.
 
KHIYAR MAJLIS: Pemilihan yang dilakukan semasa masih berada dalam majlis akad jual beli penjual dan pembeli berhak memilih sama ada hendak meneruskan jual beli yang telah diakadkan di majlis itu atau membatalkannya.
 
KHIYAR SYARTI: Persetujuan antara pihak-pihak yang berjual beli mensyaratkan semasa melakukan akad jual beli bahawa kedua-dua mereka atau satu daripadanya berhak memilih sama ada jual beli itu diteruskan atau dibatalkan.
 
KHIYAR ‘AIB: Pemilihan pembeli sama ada untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya pada ketika didapati bahawa terdapat kecacatan pada barang yang dibeli itu.
 
BAI’US SALIM: Jual beli dengan bayaran harganya secara tunai semasa akad dan penyerahan barang ditangguh sehingga ke satu masa yang ditetapkan.
 
BAI’U BITHAMANIN AJIL: Jualan dengan harga tangguh ialah menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan bayaran harganya sehingga ke satu masa yang ditetapkan atau dengan bayaran beransur-ansur.

238
240


240241241


242


244

PENGENALAN MUAMALAH DALAM ISLAM (2)
SYAKIRAH: Suatu kontrak antara dua pihak yang berkongsi modal dan untung.
 
AL-MUDHOROBAH: Akad antara dua pihak yang mengandungi penyerahan modal oleh satu pihak kepada satu pihak lagi untuk berniaga dengan berkongsi untung.
 
RAHNU: Gadaian ialah menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai sandaran bagi hutang yang boleh dibayar dengannya apabila hutang itu tidak dapat dibayar.
 
WADI’AH: Menyerahkan harta benda yang dimiliki oleh seseorang kepada seseorang yang lain untuk menjaganya.
 
TAKAFUL: Satu kontrak dimana seseorang itu bertanggungjawab membantuseseorang lain apabila berlaku sesuatu kejadian yang ditentukan dalam kontrak.
 
SAHAM: Suatu kepentingan dalam syarikah.
246

250


252


253

255